Az "Atomfizika” tantárgy anyagának tematikája

/2007-2008. tanév II. félév/

 

Az elektromágneses színkép áttekintése.

 

Az atomfogalom kialakulása. Az atomok létezésének bizonyítékai, elektronok, ionok. A Thomson-féle atommodell. A katódsugarak szórása. Az a- sugarak szórása; a Rutherford-féle atommodell.

 

Hőmérsékleti sugárzás. Kirchhoff törvénye; abszorpció-, emisszió- és reflexióképesség;fekete test, szürke test, szelektív sugárzás. A Stefan-Boltzman törvény. A Wien-féle  eltolódási törvény. Planck-féle sugárzási törvény (Wien-féle és a Rayleigh-Jeans féle közelítő formulák). Magas hőmérsékletek mérése. Fényforrások hatásfoka. Lumineszcencia sugárzások.

 

Fényelektromos jelenségek. Külső fotoeffektus; az Einstein egyenlet. Fotocellák. Belső fotoeffektus. Fényelemek.

 

A fékezési röntgensugárzás spektruma. Compton-effektus. A fény kettős természete. A Bohr-féle posztulátumok; a Bohr-féle atommodell. A Franck-Hertz féle kísérlet.

 

Atomhéjfizika. Optikai spektrumok, spektroszkópiai termek. Emissziós és abszorpciós spektrumok. A H-atom Bohr-féle elmélete; a korreszpondencia elve. A hidrogénatom és a hidrogénszerű ionok spektruma. A Bohr-Sommerfeld-féle modell. A fő-, melIék- és mágneses kvantumszámok bevezetése és jelentése, iránykvantálás.

 

Részecske-hullám kettőség. A hullám vagy/és foton elmélettel értelmezhető jelenségek. A mikrorészecskék kettős természete; az anyaghullámok, az anyaghullámok csoportsebessége. Elektron-, atom- és molekulasugarak diffrakciója. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció.

 

A Schrödinger-egyenlet; sajátértékek, sajátfüggvények, az amplitúdófüggvény jelentése. Mikrorészecske potenciálgödörben, áthaladása potenciálfalon (alagútjelenség). A hidrogénatom hullámmechanikai modellje. A harmonikus oszcillátor kvantummechanikai tárgyalása.

 

Az alkáliatomok spektruma. Az elektronspin; a spektrumvonalak finomszerkezete. A Zeeman- és a Stark-effektus. A Stern-Gerlach kísérlet.

 

A többelektronos atomok és ionok spektruma; a vektormodell. A Pauli-elv; a periódusos rendszer értelmezése. Az atomok gerjesztett állapotai. Röntgenspektrumok.

 

Molekulaszerkezet, kötési mechanizmusok. Molekulaspektrumok.

 

A sugárzás kvantummechanikai alapjai. A stacionárius és az átmeneti dipólmomentum fogalma, jelentése. Az Einstein-féle átmeneti valószínűségek. Az optikai erősítés feltétele; a lézerek.


Atomfizika c. tantárgy tételei

/2006-2007. tanév II. félév/

 

1.

 

a.        Az elektromágneses színkép tartományai.

 

b.      A spektrumok multiplicitása és az elektronspin; az alkálispektrumok dublett szerkezete.

A Stern-Gerlach-féle kísérlet.

 

2.

 

a.        Hőmérsékleti sugárzás. Kirchhoff törvénye. Az abszolút fekete test. A Planck-féle sugárzási formula.

 

b.      A többelektronos atomok és ionok spektruma; a vektormodell.

 

3.

 

a.        A fekete sugárzásra vonatkozó Stefan-Boltzmann törvény és a Wien-féle eltolódási törvény.

 

b.        A periódusos rendszer felépítése és értelmezése; a Pauli-elv.

 

4.

 

a.      Nem fekete testek sugárzása. Magas hőmérsékletek mérése. Fényforrások hatásfoka.           

 

b.      A röntgensugárzás. Röntgenspektrumok; Moseley-törvénye.

 

5.

 

a.      Az a-sugarak szórása; a Rutherford-féle atommodell.

 

b.      Anyaghullámok; a „részecske-hullám kettősség”; a de Broglie-hullámok.

 

6.

 

a.        A fényelektromos hatás; külső fotoeffektus. Az Einstein-egyenlet. Fotocellák.

 

b.        A Compton-effektus, és értelmezése.

 

7.

 

a.      A Schrödinger-egyenlet; sajátértékek, sajátfüggvények.

 

b.      A fény kettős természete; a hullám vagy/és foton elmélet.

 

8.

 

a.      Az atomfogalom kialakulása. Az első atommodellek.

 

b.                Elektron-, atom- és molekulasugarak diffrakciója.

 

9.

 

a.      A Bohr-féle atommodell; a Bohr-féle posztulátumok.

 

b.      Mikrorészecske potenciálgödörben. Részecske áthaladása potenciálfalon (alagútjelenség). A lineáris harmonikus oszcillátor.

 

10.

 

a.      A Franck-Hertz-féle elektronütközési kísérletek.

 

b.      A hidrogénatom hullámmechanikai modellje.

 

11.

 

a.      A H-atom Bohr-féle elmélete; a hidrogén és a hidrogénszerű ionok színképének Bohr-féle értelmezése.

 

b.      A Heisenberg-féle határozatlansági relációk.

 

12.

 

a.      Optikai spektrumok, spektroszkópiai termek. Emissziós és abszorpciós spektrumok.

 

b.      A sugárzás kvantummechanikai alapjai. Az atomok dipólmomentuma és a sugárzás.

 

13.

 

a.      A Bohr-Sommerfeld - féle hidrogénatom modell; elliptikus elektronpályák, fő- mellék- és mágneses kvantumszám. Iránykvantálás. A Bohr-féle korreszpondencia-elv.

 

b.                Az atomok sugárzása. Az Einstein-féle átmeneti valószínűségek. Az optikai erősítés feltétele; a lézerek.

 

14.

 

a.        Lumineszcencia sugárzások.

 

b.        Molekulaszerkezet, kötési mechanizmusok. Molekulaspektrumok.