TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félévA TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F961G01 Szakmódszertani szeminárium

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Dr. Papp Katalin egyetemi docens

KREDIT

3

HETI ÓRASZÁM

1

TÍPUSA

szeminárium

SZÁMONKÉRÉS

gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE

-

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL


ELŐFELTÉTEL

F1761E01 A fizika tanítása 1.kollokvium

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK

-

PERIÓDUS

őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

V. év 1. félév

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ


 

Tematika:

A középiskolás (szakközépiskolás és szakiskolás), általános iskolás fizika tantervek és alternatív tankönyvek megismerése. A gimnáziumi fizika fakultációs moduljainak megismerése Fizika szakmódszertannal foglalkozó hazai és külföldi folyóiratok feldolgozása. A fizika tanításával foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciák anyagainak megismerése. Külföldi fizika tankönyvek megismerése. A fizika szakmódszertannal kapcsolatos szakdolgozati munkák beszámolója, modern fizikai trendek (nemlineáris jelenségek, fraktálok, szupravezető, üvegházhatás stb.) középiskolai tanításának lehetőségei. Számítógép alkalmazása a fizika tanításban. Segédanyagok a fizika tanításához (tanári segédkönyvek, más egyedi anyagok, fizika tárgyú könyvek megismerése). Tehetséggondozás, versenyek fizikából középiskolásoknak. A felnőttoktatás speciális módszerei, továbbképzés lehetőségei. A tudományos ismeretterjesztés és a fizika tanár. A fizika tantárgy szerepe az új rendszerű oktatási kísérletekben (6+6, 4+8 rendszerek ).Audiovizuális eszközök alkalmazása a fizika tanításban. Feladatmegoldás helye és szerepe a fizika tanításban, példatárak. Energia kérdések és a fizika tanítás A Nemzeti Alaptanterv, kerettanterv, helyi pedagógiai programok és a fizikatanítás. Kísérletek szerepe a fizikatanításban. Ellenõrzés, értékelés. A fizikatanítás tárgyi feltételei. Környezetvédelem és fizikatanítás. Lézer az iskolában. Döntésjátékok Paradoxonok a fizikában Kétszintû érettségi és a fizika tantárgy.Ajánlott irodalom:

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák - különbségek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

Csapó Beno: Az iskolai tudás Osiris Kiadó 1998.

Nemzeti Alaptanterv MKM,  1995.

Kiessling-Körner: Hogyan oldjuk meg a fizikai feladatokat, Műszaki Könyvkiadó Budapest,  1985.

Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye I-III. Arkhimédesz Bt-Typotex 1995.

V. Weisskopf: Fizika a XX. században, Válogatott tanulmányok, Gondolat, 1978.

Gimnáziumi tankönyvek, munkafüzetek és segédkönyvek

Gimnáziumi fakultatív modulok

A Fizikai Szemle vonatkozó cikkeiElőismeret:

Oktató: Dr. Papp Katalin egyetemi docens

  SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Tisza L. krt. 84-86 II. emelet, 62-544-358    

  pkat@physx.u-szeged.hu   

  http:// titan.physx.u-szeged.hu/opt/physics/expphys/modszertan/papk.htm

Időpont, hely: hétfő 13-15h,kéthetente! Gyógyszerész laboratórium  (Tisza l. krt. 84-86. II. emelet)Részvétel: kötelező

Számonkérés: a szemináriumon ismertetett módon