TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félévA TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F1761G01 A fizika tanítása 1.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Dr. Papp Katalin egyetemi docens

KREDIT

3

HETI ÓRASZÁM

3

TÍPUSA

gyakorlat

SZÁMONKÉRÉS

gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE

-

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL

F1761E01 A fizika tanítása 1. előadás

ELŐFELTÉTEL

pedagógiai szigorlat

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK

-

PERIÓDUS

őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

IV. év 1. félév

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ

          

 

Tematika:Kísérletek a HŐTAN témaköréből:

  1. Gázok modellezése és viselkedésük: modellalkotás, gáztulajdonságok vizsgálata, gázok modellezése, a gáz nyomása, a légnyomás meghatározása MELDE- féle csővel

2. Folyadékok tulajdonságai és modellezésük: folyadékok modellezése, sztatikája, hőtágulása, a víz tulajdonságai

3. Szilárd anyagok tulajdonságai és modelljük: tulajdonságok megfigyelése, szilárd testek szerkezete, hőtágulása, rugalmas alakváltozás

4. Halmazállapot változások: forrás és lecsapódás, olvadás és fagyás, a jég olvadáshőjének-, kaloriméter vízértékének meghatározása, fixírsó melegedési görbéjének felvétele

5. A termodinamika I. főtételével kapcsolatos kísérletek: az I. főtétel, hőkapacitás és fajhő, hőgépek vizsgálata, szilárd test fajhőjének meghatározása, a testek hőközlésének vizsgálata

6. A termodinamika II. főtételével kapcsolatos kísérletek: a gáz kiterjedése, a sokaság állapota, az energia egyenletes elosztása, számítógép alkalmazása a statisztikus modelljátékoknál, kémiai reakciók sebessége

7. Kölcsönhatás a részecskék között: a folyadék felszínének viselkedése, hajszálcsöves jelenségek, felületi feszültség,

8. Hőmérséklet fogalma, gáztörvények: a hőmérséklet meghatározása, gázok állapotváltozása állandó nyomáson és térfogaton, molekula fizikai mérések

Kísérletek a MECHANIKA témaköréből:

  1. Számítógép alkalmazása mechanikai kísérletekben: kinematikai vizsgálatok, harmonikus rezgőmozgás vizsgálata számítógéppel, gördülési súrlódás mérése, perdítő kölcsönhatások vizsgálata számítógéppel

  2. Lendület, lendületmegmaradás törvénye, a dinamika alapegyenlete, kölcsönhatás törvénye: lendítő kölcsönhatások vizsgálata légpárnás pályán, a „rakéta” elv bemutatása, kölcsönhatás törvényének vizsgálata

  3. Gravitációs kölcsönhatás, csillagászati modellek: gravitációs kölcsönhatás vizsgálata

  4. Erőtörvények, mozgásegyenletek: rugó lendítéstörvényének vizsgálata nyomírós kiskocsival, citerahúr rugalmassági modulusának meghatározása, közegellenállási erőtörvény vizsgálata, mozgásegyenlet közelítő megoldásának algoritmusa

  5. Perdítő kölcsönhatások, perdület és megmaradása: a perdületmegmaradás tételének vizsgálata, kísérletek forgózsámollyal, merevforgás alaptörvényének vizsgálata, kísérletek centrifugál-géppel

  6. Áramlások vizsgálata, egyensúlyi viszonyok: folyadékok és gázok áramlása, 

  7. Rezgőmozgás vizsgálata: rezgőmozgás kinematikai vizsgálata, rezgést jellemző mennyiségek vizsgálata, fonálinga vizsgálata, g meghatározása. Rezonancia jelenségek bemutatása, rezgések összetételének szimulálása számítógéppel

  8. Hullámokkal kapcsolatos kísérletek: hullámok keletkezése, hullám-jelenségek, állandósult hullámállapotok, hangvilla rezgésszámának meghatározása rezonáló légoszloppal, síp rezgésszámának meghatározásaAjánlott irodalom:

Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye I-III. Arkhimédesz Bt-Typotex 1995.

Gimnáziumi tankönyvek, munkafüzetek és segédkönyvek

Gimnáziumi fakultatív modulok

Makai Lajos, Vize Lászlóné: Munkafüzet Tankönyvkiadó, Budapest, 1968

A Fizikai Szemle vonatkozó cikkeiElőismeret:

Oktató: Dr. Papp Katalin egyetemi docens

  SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Tisza L. krt. 84-86 II. emelet, 62-544-358    

  pkat@physx.u-szeged.hu   

  http:// titan.physx.u-szeged.hu/opt/physics/expphys/modszertan/papk.htm

Időpont, hely: csütörtök 10-13h, Szakmódszertani laboratórium  (Tisza l. krt. 84-86. II. emelet)Részvétel: kötelező

Számonkérés: a gyakorlaton ismertetett módon