TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félévA TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F761E01 A fizika tanítása 1.MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)

Kísérleti Fizikai TanszékFELELŐS OKTATÓ

Dr. Papp Katalin egyetemi docensKREDIT

3

HETI ÓRASZÁM

2

TÍPUSA

előadás

SZÁMONKÉRÉS

aláírás

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE

-

PÁRHUZAMOS FELTÉTEL

F1761G01 A fizika tanítása 1 gyakorlat

ELŐFELTÉTEL

pedagógiai szigorlat

HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK

-

PERIÓDUS

őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

IV. év 1. félév

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ


 

Tematika:

A fizika tanítás történetéről, a középiskolai fizika oktatás kezdő- és peremfeltételei, az általános iskolai fizikatanításról. A fizika oktatás és a Nemzeti Alaptanterv, helyi tantervek, kerettanterv.

A középiskolai fizika tananyag jellegzetességei, szerkezete, vezérelvei. Fizika tanítás külföldön. A hőtan iskolai tananyag jellegzetességei, speciális módszerek. A modellalkotás kifejlesztése és alkalmazása a középiskolában. Statisztikus modell - játékok, döntésjátékok. Számítógép alkalmazása a statisztikus fizika tanításánál. Az oktatási folyamat makro- és mikroszerkezete, algoritmizálás, az új anyag feldolgozó óra modellje. Motivációs lehetőségek a gimnáziumi fizika tanításban. Oktatási módszerek a fizika tanításban, történeti aspektusok. Kísérletek jelentősége a fizika tanításban, tanári és tanulói kísérletekről. Játékok, játékszerek alkalmazása a fizika tanításban.

A mechanika tananyag vezérelvei, speciális módszerei. Számítógép alkalmazása a mozgásegyenlet közelítő megoldásánál. Az égi mechanika tanításáról, modellkísérletek. Az ismeretek alkalmazása, mérési gyakorlatok, feladatmegoldó órák speciális módszerei, a feladatmegoldó óra modellje. A fakultáció formája és tartalma a gimnáziumban, a tehetséges tanulókkal való foglalkozás lehetőségei és módszerei fizikából. Ellenőrzés, értékelés formái és módszerei, az ismeret elsajátítás szintjei, tudásszint mérés itthon és külföldön, nemzetközi felmérések tapasztalatai.

Az elektromosság, mágnesség tananyag felépítése, vezérelvei, speciális módszerei. Lézeres optikai kísérletek, hologram készítés az iskolában. Ismétlés, rendszerezés szükségessége, az ismétlő-rendszerező órák módszerei. A természettudományos tárgyak egybehangolásáról, az integrált természettudományos oktatás hazai és külföldi tapasztalatai, a kvantumlétra.

A modern fizika tananyagának felépítése, speciális módszerek. Modellek alkalmazása a gimnázium felsőbb évfolyamain. Az atomfizika középiskolai tanításáról, szemléltetési lehetőségek, demonstrációs kísérletek és tanulói mérések. Számítógép alkalmazása a kvantummechanika középiskolai tanításánál. Magfizikai kísérletek a középiskolában, sugárzás-mérés, szilárdtest - nyomdetektorok. Energia-alternatívák, atomerőmű, környezetvédelmi aspektusok. A molekulafizika tanításának szemléltetési lehetőségei. Tanórán kívüli fizika oktatás, szakkörök, speciális módszerek. A fizika tanítás tárgyi feltételei  (szertár, előadóterem stb.).

Ajánlott irodalom:

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák - különbségek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

Eigen - Winkler: A játék, Gondolat Kiadó, Budapest,  1982.

Nemzeti Alaptanterv MKM,  1995.

Kiessling-Körner: Hogyan oldjuk meg a fizikai feladatokat, Muszaki Könyvkiadó Budapest,  1985.

Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyujteménye I-III. Arkhimédesz Bt-Typotex 1995.

V. Weisskopf: Fizika a XX. században, Válogatott tanulmányok, Gondolat, 1978.

Pedagógiai Lexikon Kereban Kiadó   Budapest,  1997.

Gimnáziumi tankönyvek, munkafüzetek és segédkönyvek

Gimnáziumi fakultatív modulok

A Fizikai Szemle vonatkozó cikkei

Csapó Beno: Az iskolai tudás Osiris Kiadó 1998.

Radnóti Katalin, Nahalka István, Poór István, Wágner Éva: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.Előismeret:

Oktató: Dr. Papp Katalin egyetemi docens

  SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Tisza L. krt. 84-86 II. emelet, 62-544-358    

  pkat@physx.u-szeged.hu   

  http:// titan.physx.u-szeged.hu/opt/physics/expphys/modszertan/papk.htm

Időpont, hely: hétfő 13-15h, Gyógyszerész laboratórium  (Tisza l. krt. 84-86. II. emelet)Részvétel

Számonkérés:A félév elfogadásának feltétele: eredményes zárthelyi dolgozat az előadás anyagából