TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév

Galaktikus csillagászat 3.  (galaktikus dinamika)


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

Galaktikus csillagászat 3., F70CE01


MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szabó Gyula
KREDIT  2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  kollokvium, szóbeli vizsga
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL -
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  5. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász

 
Tematika:

1. A Tejútrendszer áttekintése, megjelenése különböző hullámhosszakon, megismerésének története.

2. A Galaxis központja: különböző hullámhosszú megfigyelések, egyedi objektumok ismertetése.

3. Korong-komponensek fotometriai és spektroszkópiai megfigyelése, felületi fényesség, galaktikus rotáció, hely- és sebességkoordináták, a Nap mozgása, a galaktikus kinematika alapjai.

4. A galaktikus dinamika alapjai. Egy-, két- és három-dimenziós szimulációk és numerikus korlátaik. A pontrendszerek hidrodinamikai leírása, ütközésmentes Boltzmann-egyenlet, a fázistér szerkezete, Fokker-Planck egyenlet, Jeans-egyenlet.

5. Ütköző pontrendszerek dinamikai leírása, impulzusközelítés, energiaközelítés, idő- és hosszúságskálák (relaxációs idő, árapálysugár stb.), dinamikai súrlódás.

6. Csillaghalmazok és galaxisok ütközése. Asszociációk, nyílt-és gömbhalmazok fejlődése, szegregáció, relaxáció; kölcsönható, összeolvadó és csillagontó galaxisok.

7. Numerikus integrációs eljárások (RK, PC, BS, szimplektikus algoritmusok). Alkalmazások: a STARLAB programcsomag használata.

8. Átlagolt potenciálok, a galaktikus potenciál, lehetséges mozgások, a harmadik integrál problémája.

9. Momentum-egyenletek. Spirálgalaxisok korongjának dinamikája, a korongra merőleges mozgások.

10. A koronggal párhuzamos mozgások, Lindblad-rezonanciák, a dudor, a küllő és a spirálszerkezet kialakulásának elméletei

11. Galaxisok fejlődése. Csillagkeletkezés, dinamikai fejlődés. A galaxisok különböző területeinek fejlődése mint a hely, az idő és a típus függvénye.

12. A galaxisok kialakulásának elméletei.

13. Kvazárok, aktív galaxisok, Seyfert-galaxisok, az aktív galaxisok egyesített elmélete.


Ajánlott irodalom: Binney J., Tremaine S., Galactic Dynamics, Princeton, 1998