TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE 

G3001E Csillagászati földrajz
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)  Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens
KREDIT  1
HETI ÓRASZÁM  1
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  kollokvium
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE  gyakorlat teljesítése
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL  G3001G Csillagászati földrajz
ELŐFELTÉTEL  -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK  -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  1. ld. földrajz szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ  földrajz; geográfus

 

Tematika:

1. A csillagászat történetének fontosabb eseményei. A csillagászat tagozódása,

vizsgálati módszerei. A csillagászat és más szaktudományok kapcsolata.

2. Az űrkutatás fejlődése, felhasználási területei. Internet és csillagászat.

3. Csillagászati távcsövek, műszerek. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria.

Detektorok, CCD. Obszervatóriumok, űrtávcsövek (gamma, rtg., UV, viz., IR, rádió).

4. Csillagászati időtartamok (nap, hónap, év). Csillagidő,

középidő, világidő. Naptár, Julián Dátum. Földrajzi helymeghatározás, GPS.

5. Refrakció, aberráció, parallaxis, precesszió, nutáció.

6. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai. A Hold kialakulása, hatásai a Földre.

Pályaelem-változások és jégkorszakok.

7. Égi mechanika. Az égitestek pályaelemei. Bolygómozgás, Kepler-törvények.

8. A Naprendszer felépítése, fő jellemzői. Bolygók, holdak, kisbolygók, meteorok,

üstökösök, bolygóközi anyag. Kuiper-öv, Oort-felhő.

9. A bolygók tulajdonságai. Bolygókutatás űrszondákkal. Vulkanizmus, mágneses terek,

bolygólégkörök. Becsapódások, kihalások. Nemezis-elmélet. Más bolygórendszerek felfedezése.

10. A Nap szerkezete, energiatermelése. Fúziós folyamatok.

Naptevékenység és földi hatásai. Napállandó, napenergia hasznosítása.

11. Csillagok állapotjelzői, Hertzsprung-Russell diagram. Csillagfejlődés: kialakulás,

élettartam, végállapotok. Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek eredete.

12. Kettőscsillagok, változócsillagok (pulzáló, fedési, foltos, eruptív, kataklizmikus).

Csillagközi anyag. Gáz-, por- és molekulafelhők. Csillaghalmazok.

13. A Tejútrendszer szerkezete. Galaxisok, galaxishalmazok. Színképvonalak

vöröseltolódása, Hubble-törvény. A Világegyetem fejlődése, világmodellek, kozmológia.


Ajánlott irodalom:

Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu

Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7.kiadás)

Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület

Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia,

Geobook 2003

Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia,

Geobook 2004


Előismeret: középiskolás matematika, fizika és földrajz anyag


Oktató: Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 42.

62-544-666

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

http://astro.u-szeged.hu


Időpont, hely: szerda 15-16 h, Budó terem (Dóm tér 9. I. emelet)


Részvétel: Az előadások látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!


Számonkérés: A kiadott tételsor alapján szóban. Vizsganapok: minden héten egy nap a vizsgaidőszakban.


Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival


A félév során legalább egyszer minden hallgató látogassa meg a Szegedi Csillagvizsgálót

(Újszeged, Kertész utca, péntek esténként 19-21 óra között).