TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F70CE01 

Általános csillagászat 2.
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)  Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szabó Gyula
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  szóbeli kollokvium
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE előadás látogatása
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL -
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -
PERIÓDUS őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász


Tematika:

1. A távolság fogalma a newtoni és az einsteini világképben; Különböző távolság-definíciók: szögátmérő-távolság, luminozitás-távolság, sajátmozgás-távolság, fényút-távolság, valódi távolság. Kapcsolatuk a vöröseltolódással; a kozmológiai távolságskála fölépítése.
2. A csillagászati egység meghatározása, ókori mérések; Kepler, a Mars parallaxisa. Vénusz-átvonulás, Halley, Hell Miksa; kisbolygók pályájának meghatározása, az Eros 1931-es oppozíciója; radarmérések; A csillagászati egység definíciója.
3. Trigonometriai parallaxis, hibaforrások, Lutz-Kellker-korrekció. Űrtávcsöves mérések, HST, Hipparcos, GAIA és egyéb tervezett asztrometriai műholdak.
4. Sajátmozgáson alapuló másodlagos távolságmérés, sajátmozgás-parallaxis, szekuláris parallaxis, statisztikus parallaxis.

5. Fotometriai parallaxis, szelekciós torzulások, Malmquist-korrekció, általános korrekciók. Newton és Huygens módszere a Sirius távolságára, a trigonometrikus parallaxis változásának és a sajátmozgás változásának módszere.
6. Változócsillagok és távolságok: pulzáló változók; Baade-Wesselink analízis. Mira változók, az óriáság csúcsa, infravörös periódus-fényesség reláció a Tejútrendszerben, más galaxisokban.
7. Kettőscsillagok távolságának meghatározása; vizuális kettőscsillagok dinamikai parallaxisa. Spektroszkópiai, szétváló és érintkező kettőscsillagok távolsága.
8. Csillaghalmazok: konvergenspont-módszer, fősorozat-illesztés; trigonometrikus és fotometriai parallaxis csillaghalmazok esetében, gömbhalmazok távolsága.

9. Szisztematikus hibák általában: a távolságmérés statisztikus problémája: nem önkonzisztens adatsorok értelmezése.
10.
R0 meghatározása, hatása a távolságlétra "távolabbi fokaira"; elsődleges mérések: vízmézerek és OH/IR csillagok a mag körül. Másodlagos módszerek: gömbhalmazok eloszlása, RR-Lyrae csillagok eloszlása, mira változók eloszlása; közvetett módszerek, Oort-egyenletek. A Galaxis komponenseinek eloszlása.
11. Távolságmérés a Lokális Halmazban.: fedési kettősök, cefeidák, pulzáló csillagok; gömbhalmazok fősorozat-illesztése, nóvák expanziós parallaxisa. A Nagy Magellán Felhő távolságának meghatározása, különböző módszerek összehasonlítása (pontosság, hatótávolság), LMC-specifikus módszerek, a "rövid" és "hosszú" távolságskála.
12. Távolságmérés a Lokális Szuperhalmazban, PL luminozitás-függvény, GH luminozitás-függvény, felületi fényesség fluktuációja. Kozmológiai távolságmérés, Ia és II. típusú szupernóvák, Tully-Fischer és Faber-Jackson reláció, óriás elliptikus galaxisok távolsága. Szunyajev-Zeldovics jelenség, mézerek, gravitációs lencsék, vöröseltolódás.
13. A nagy égboltfölmérések szerepe a Tejútrendszer föltérképezésében és a kozmológiai távolságmérésben. SDSS, 2MASS, 2dF GRS és QRS. Galaxisok és kvazárok nagyléptékű eloszlása, kétpontkorrelációs függvénye.
14. A kozmológia és a távolságmérés kapcsolata, Einstein-de Sitter világmodell, módosított CDM világmodellek, az Ia. szupernóvák megfigyelése, a Hubble-állandó értelmezése, a H(t) és d(z) függvények értelmezése, az Univerzum életkora.


Ajánlott irodalom:

Szabó Gy.: Csillagászati távolságmérés (elektronikus jegyzet), az előadó honlapjáról elérhető

Webb S.: Measuring the Universe: The Cosmological Distance Ladder, Springer, 1999

Binney J., Merrifield M., Galactic Astronomy, Princeton, 1998


Előismeret: Bevezetés a csillagászatba 1-4., Égi mechanika, Asztrofizika 1-2


Oktató: Dr. Szabó Gyula

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, 4-es szoba

62-544-529

szgy@titan.physx.u-szeged.hu

http://astro.u-szeged.hu/~szgy


Időpont, hely: hétfő 11-13, Csillagda (Béke-épület, V. emelet)


Részvétel:Az előadások látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!


Számonkérés:A kiadott tételsor alapján szóban. Vizsganapok: minden héten legalább egy nap a vizsgaidőszakban.


Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika mondataival